SAISA SP-6 JV

A Division

Team123456789101112
Compass Rose Academy Compass Rose Academy181818181818181818181818
DunedinDunedin Varsity121212121212121212121212
Gulliver PreparatoryGulliver Preparatory Raiders141414141414141414141414
H. B. PlantH. B. Plant Varsity696969696969696969696969
Hagerty Varsity888888888888888888888888
Jensen Beach Varsity555555555555
MOA/WestwoodMOA/Westwood Varsity111111111111
Oxbridge AcademyOxbridge Academy Thunderwolves333333333333
Pine ViewPine View Pythons666666666666
South Lake Varsity444444444444444444444444
Saint Thomas AquinasSaint Thomas Aquinas Raiders888888888888
WestminsterWestminster Warriors618618618618618618618618618618618618